Porady


Tablica smarowania - kliknij!

Regulacja zespołów roboczych

Nagarniacz

Nagarniacz reguluje się w zależności od gatunku, wzrostu i stanu zbieranych roślin. Prędkość obwodowa nagarniacza powinna być większa od prędkości jazdy, w przypadku normalnie stojących zbóż. Jeżeli zboże jest wysokie, np. żyto, najlepsze wyniki osiąga się zmniejszając prędkość obwodowa /powinna być mniejsza od prędkości jazdy/ i ustawiając nagarniacz niżej , tak aby listwy uderzały mniej więcej w połowie ŸdŸbła. W tej sytuacji następuje wciąganie zboża knowiem. Również podczas cięcia zboża pochyłego "pod włos", prędkość obrotowa powinna być mniejsza.

Zboże stojące prosto

- nagarniacz powinien uderzać w ŸdŸbła na 1/3 długości, licząc od kłosa,
- palce nagarniacza ustawić pionowo.

Zboże wyległe

- nagarniacz opuścić nisko i wysunąć do przodu,
- palce nagarniacza ustawić pionowo, a w razie potrzeby podniesienia wyległego zboża w celu jego cięcia, palce należy nachylić ku tyłowi.

Zboże o bardzo krótkiej słomie

- nagarniacz opuścić i cofnąć do tyłu,
- palce nagarniacza ustawić pionowo.

Zespół czyszczący

W czasie regulacji obserwować czystość omłóconego ziarna.
Regulacja powinna polegać na usuwaniu nadmiernych strat z jednoczesnym dążeniem do jak najlepszej czystości.
Jeżeli zbyt dużo ziarna skierowane zostaje do przenośnika kłosów, oznacza to, że sita są za mało otwarte.
W normalnych warunkach sita powinny być otwarte na około 6 mm.
Na ogół sito górne powinno być bardziej otwarte niż sito dolne.
Jeżeli zespół czyszczący jest dobrze wyregulowany, do przenośnika kłosów skierowane zostają nie wymłócone kłosy, trochę zgonin i bardzo mało dobrego ziarna.
Zaleca się, aby podczas pracy prędkość obrotowa bębna młócącego była niezbyt duża, a klepisko było szeroko otwarte.
Jeżeli omłot jest dobry i nie występuje nawijanie się słomy na bęben, to takie ustawienie zapewnia dobre czyszczenie, ponieważ sita nie są obciążone zgoninami a uszkodzenia ziaren są zmniejszone do minimum.

Podczas zbioru zbóż w optymalnych warunkach stosuje się najczęściej:

- obroty bębna młócącego - 850-950 obr/min
- wielkość szczeliny klepiska 2 wg skali, co odpowiada szczelinie - 10 mm
- obroty wentylatora - 800-900 obr/min

Usterki technologiczne

USTERKA:
Zboże nie jest ścinane lub jest ścinane częściowo

Przyczyna:
a) Zużyte lub uszkodzone nożyki
b) Zbyt duża odległość (prześwit) między nożykami, a płaszczyznami tnącymi palców
c) Stępiona lub zużyta listwa nożowa

Sposób naprawy:
a) Wymienić nożyki
b) Zmniejszyć odległość doginając palce lub ustawić odpowiednio przyciski
c) Wymienić listwę nożową

USTERKA:
Scięte zboże gromadzi się przed podajnikiem ślimakowo-palcowym

Przyczyna:
a) Nagarniacz jest ustawiony za wysoko
b) Nagarniacz jest wysunięty za bardzo do przodu

Sposób naprawy:
a) Opuścić nagarniacz
b) Cofnąć nagarniacz

USTERKA:
Scięte zboże nawija się na nagarniacz

Przyczyna:
a) Prędkość obrotowa nagarniacza jest za duża
b) Palce nagarniacza są, Ÿle ustawione

Sposób naprawy:
a) Zmniejszyć prędkość obrotowa nagarniacza b) Wyregulować ustawienie palców nagarniacza

USTERKA:
Zboże owija się na podajniku ślimakowo-palcowym

Przyczyna:
a) Zboże jest zbyt wilgotne
b) Podajnik jest ustawiony za wysoko lub za nisko
c) Palce podajnika są Ÿle ustawione
d) Nagarniacz jest ustawiony za wysoko lub za nisko w stosunku do podajnika ślimakowo-palcowego

Sposób naprawy:
a) Zmniejszyć prędkość jazdy oraz zwiększyć wysokość koszenia
b) Ustawić właściwie podajnik ślimakowo-palcowy
c) Wyregulować ustawienie palców podajnika
d) Ustawić właściwie nagarniacz

USTERKA:
Ziarno nie zostało całkowicie wymłócone

Przyczyna:
a) Zboże jest niedojrzałe
b) Klepisko nie jest ustawione równolegle do bębna
c) Odległość klepiska od bębna jest za duża
d) Prędkość obrotowa bębna jest za mała z powodu złej regulacji poślizgów pasa lub zbyt małej prędkości obrotowej silnika
e) Zboże jest podawane przez heder nierównomiernie; przy pobieraniu przez bęben zbyt dużej ilości masy zboże nie jest domłócone.

Sposób naprawy:
a) Zaniechać koszenia
b) Wyregulować ustawienie klepiska
c) Zmniejszyć szczelinę omłotową
d) Przeprowadzić regulację napędu młocarni, zwiększyć prędkość obrotowa silnika
e) Wyregulować długie rozdzielacze łanu i nagarniacz

USTERKA:
Słoma nawija się na bęben młócący

Przyczyna:
a) Prędkość obrotowa bębna jest za mała wskutek złej regulacji (poślizg pasa) lub za małej prędkości obrotowej wału silnika.
b) Prędkość obrotowa wału wytrząsacza jest za mała (poślizg pasa) lub za mała prędkość obrotowa wału silnika.
c) Zboże jest za wilgotne
d) Za mała szczelina wylotowa klepiska
e) Cepy bębna są zużyte

Sposób naprawy:
a) Przeprowadzić regulację napędu młocarni lub zwiększyć obroty silnika
b) Zapiać pas lub zwiększyć obroty silnika
c) Zmniejszyć prędkość jazdy oraz zwiększyć wysokość koszenia
d) Zwiększyć szczelinę
e) Wymienić cepy bębna

USTERKA:
Uszkodzenie ziarna

Przyczyna:
a) Klepisko nie jest ustawione równolegle do bębna młócącego lub szczelina jest za mała
b) Klepisko jest zapchane
c) Prędkość obrotowa bębna jest za duża

Sposób naprawy:
a) Wyregulować ustawienie klepiska, zwiększyć szczelinę omłotowa
b) Oczyścić klepisko
c) Zmniejszyć prędkość obrotową bębna

USTERKA:
Straty ziarna spowodowane przez zespół żniwny na całej szerokości koszenia

Przyczyna:
a) Za duża prędkość obrotowa nagarniacza
b) Złe ustawienie nagarniacza lub palców podajnika ślimakowo-palcowego
c) Nieszczelność zespołu żniwnego, a zwłaszcza połączenia gardzieli z młocarnią

Sposób naprawy:
a) Zmniejszyć prędkość obrotową nagarniacza
b) Wyregulować położenie nagarniacza i palców podajnika
c) Usunąć nieszczelność

USTERKA:
Straty ziarna pod wałkiem słomy spowodowane przez młocarnię

Przyczyna:
a) Nieszczelność młocarni
b) Klepisko jest Ÿle ustawione i są za małe szczeliny omłotowe
c) Klepisko jest zapchane
d) Wytrząsacz jest zapchany (klepisko)
e) Zboże jest zbyt wilgotne i jeszcze niedojrzałe
f) Strumień powietrza jest zbyt duży
g) Kierownice powietrza są Ÿle ustawione
h) Górne sito jest za mało otwarte lub zapchane
i Dolne sito jest za mało otwarte lub zapchane
j) Zboże jest zbyt wilgotne
k) Prędkość obrotowa wału napędu kosza sitowego jest za mała
l) Sita są przeciążone masą (za gruba warstwa masy na sitach)

Sposób naprawy:
a) Usunąć nieszczelność
b) Wyregulować ustawienie klepiska, zwiększyć szczeliny omłotowe
c) Oczyścić klepisko
d) Oczyścić wytrząsacz (klepisko)
e) Zmniejszyć prędkość jazdy
f) Zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora
g) Ustawić właściwie kierownice powietrza
h) Otworzyć górne sito lub oczyścić
i) Otworzyć dolne sito lub oczyścić
j) Zmniejszyć prędkość jazdy
k) Napiąć pas napędzający
l) Zwiększyć prędkość obrotową wentylatora

USTERKA:
Sita są przeciążone grubą warstwą masy. Zbyt mocno otwarte sita łatwo ulegają zapchaniu

Przyczyna:
a) Za słaby strumień powietrza
b) Dolne sito jest zapchane lub mało otwarte
c) Pas napędu wentylatora ma poślizg
d) Silnik ma za mała prędkość obrotowa
e) Kierownice strumienia powietrza są Ÿle ustawione
f) Mała szczelina omłotowa lub za duża prędkość obrotowa bębna młócącego

Sposób naprawy:
a) Zwiększyć prędkość obrotową wentylatora
b) Dolne sito oczyścić lub bardziej otworzyć
c) Napiąć pas
d) Zwiększyć prędkość obrotową wału silnika
e) Zmienić położenie kierownic powietrza
f) Zwiększyć szczelinę omłotowa lub zmniejszyć prędkość obrotową bębna

USTERKA:
Przenośnik kłosów kieruje za dużo ziarna, i zgonin do zespołu młócącego

Przyczyna:
a) Dolne sito jest zapchane lub za mało otwarte
b) Kierownice strumienia powietrza są Ÿle ustawione lub strumień powietrza jest za duży
c) Zboże jest wilgotne

Sposób naprawy:
a) Oczyścić dolne sito lub zwiększyć jego otwarcie
b) Zmienić położenie kierownic powietrza lub zmniejszyć prędkość obrotową wentylatora
c) Zmniejszyć prędkość jazdy

USTERKA:
Ziarno jest zanieczyszczone

Przyczyna:
a) Strumień powietrza jest za słaby
b) Dolne sito jest za bardzo otwarte
c) Górne sito jest za bardzo otwarte
d) Prędkość obrotowa bębna młócącego jest za duża
e) Za mała szczelina omłotowa

Sposób naprawy:
a) Zwiększyć prędkość obrotową wentylatora lub ustawić właściwie kierownice powietrza
b) Przymknąć dolne sito
c) Zmniejszyć prędkość obrotową bębna młócącego
d) Zwiększyć szczelinę omłotowa

Uwaga. Przed przystąpieniem do regulacji sit należy zbadać (chwytając zgoniny do ręki), którego z sit nie będzie można więcej przymknąć z powodu pojawienia się strat ziarna.

Niedomagania układu hydraulicznego

USTERKA:
Nie działa żaden siłownik sterowany rozdzielaczami 2-sekcyjnymi

Przyczyna:
a) pompa nie pracuje, zerwane lub luŸne paski napędzajšce pompę, œcięty wpust na czopie pompy
b) brak oleju w zbiorniku
c) nieszczelnoœć lub uszkodzenia pompy
d) zamknięty przelot przewodu ssšcego
e) zawieszony zawór bezpieczeństwa w rozdzielaczu dwu sekcyjnym

Sposób naprawy:
a) napišć paski lub założyć nowe, wymienić wpust
b) napełnić olejem wg wskaŸnika
c) wymienić pompę
d) wymienić sprężynę lub zawór
e) oczyœcić zawór lub wymienić na nowy

USTERKA:
Działajš tylko siłowniki hedera, nagarniacza i skrętu kół jezdnych, pozostałe nie

Przyczyna:
a) zniszczenie sprężyn zaworu bezpieczeństwa w bloku rozdzielacza 2-sekcyj-nego sterowanego elektrycznie
b) zanieczyszczony zawór bezpieczeństwa w bloku rozdzielacza 2-sekcyjnego sterowanego elektrycznie

Sposób naprawy:
a) wymienić sprężynę lub zawór
b) oczyœcić zawór, o ile to nie pomoże - wymienić zawór

USTERKA:
Podnoszenie hedera odbywa się ze zwolnionš prędkoœciš

Przyczyna:
a) zużyta sekcja pompy zębatej
b) poœlizg pasków napędzajšcych pompę
c) zanieczyszczony dławik (znajdujšcy się przy rozdzielaczu)
d) czasowy upływ oleju przez zawór główny

Sposób naprawy:
a) wymienić pompę
b) napišć paski
c) oczyœcić dławik
d) oczyœcić zawór lub zlecić wyregulowanie jego napięcia


© Copyright 2007 Bizon - Dane Techniczne
W sieci od 16 grudnia 2006 roku.
W całości wykonał: Duch